01411451    ประมวลผลข้อมูลและสร้างแบบจำลองทางธรณีฟิสิกส์

ประมวลผลข้อมูลและสร้างแบบจำลองทางธรณีฟิสิกส์

การจัดการข้อมูลและการเพิ่มคุณภาพข้อมูลเพื่อการแปลความหมายข้อมูลในเชิงคุณภาพและปริมาณ กรณีศึกษาด้าน แหล่งแร่ แหล่งน้ำบาดาล วิศวกรรมฐานรากและธรณีสิ่งแวดล้อม มีการศึกษานอกสถานที่

Geophysical Data Processing and Modeling

Data management anddata enhancement for qualitative and quantitative interpretation. Case studies in mineral deposit, groundwater resource, foundation engineering, and geo-environment. Field trip required

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411351

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี