01411452    ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม

ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม

ระบบปิโตรเลียม การเก็บข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน การประมวลผลและแปลความหมาย การหยั่งธรณีหลุมเจาะ การบูรณาการทางธรณีฟิสิกส์เพื่อการสำรวจปิโตรเลียม

Petroleum Geophysics

Petroleum system; seismic data acquisition, processing and interpretation; borehole logging; integrated geophysics for petroleum exploration

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411131

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.ภาสกร ปนานนท์