01411481    ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติจากน้ำท่วม แผ่นดินถล่ม สภาวะแห้งแล้ง พายุหมุน แผ่นดินไหว การระเบิดของภูเขาไฟ การทรุดตัวของแผ่นดิน เทคนิคการป้องกันภัย ระบบป้องกันภัยและแผนการบรรเทาทุกข์ มีการศึกษานอกสถานที่

Natural Disaster

Natural disasters due to flooding, landsliding, drought condition, cyclonic storm, earthquake, volcanic eruption, land subsiding, protection technique, protection systems and mitigation plan. Field trip required

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411231

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

อ.พงศกร จิวาภรณ์คุปต์