01411482    ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ อันตรกิริยาของทรัพยากร สถานภาพของทรัพยากรการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์อย่างยั่งยืน วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และกรณีศึกษา

Natural Resources and Management

Types of natural resources, interaction of natural resources, status of resourses, natural resource management and sustainable human use, environmental impact analysis, geographic information system application and case studies

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.อรรณพ หอมจันทร์