01411483    ชีวิตและภูมิศาสตร์

ชีวิตและภูมิศาสตร์

การกำเนิดและการกระจายของสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวโลกจากสภาพภูมิศาสตร์และระบบนิเวศ

Life and Geography

The origin and distribution of the living world based on geography and ecosystem

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01424111 หรือ  01424113

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

อ.พงศกร จิวาภรณ์คุปต์