01411484    มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม

มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม

สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน การควบคุมมลพิษทาง ดิน น้ำ อากาศ ขยะ ของเสียอันตราย เสียง รังสี และความร้อน มีการศึกษานอกสถานที่

Environmental Pollution and Control

Causes and factors of environmental pollution; current environmental pollution situation; control of soil, water, air, solid waste, hazardous waste, noise, radiation and thermal pollution. Field trip required

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.อรรณพ หอมจันทร์