01411485    นิเวศวิทยาบรรพกาล

นิเวศวิทยาบรรพกาล

กำเนิดโลก กำเนิดชีวิตและวิวัฒนาการ มาตรธรณีกาล ทวีปจร ภูมิศาสตร์บรรพกาล โลกและเวลาในมหายุคอาร์เคียน นิเวศวิทยาในมหายุคพรีแคมเบรียน มหายุคพาเลโอโซอิค มหายุคเมโสโซอิค และมหายุคซีโนโซอิค พืชและสัตว์ บรรพชีวินดัชนี วิธีการศึกษานิเวศวิทยาบรรพกาล มีการศึกษานอกสถานที่

Paleoecology

Origin of the Earth; origin of life and evolution; geologic timescale; continental drift; paleogeography; Archean world and time; ecologies in Precambrian, Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic; floras and faunas; index fossils; methods of paleoecological study. Field trip required

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.วศินี อัศวเสรีเลิศ