01411486    แผ่นดินไหวและภัยจากแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวและภัยจากแผ่นดินไหว

ธรรมชาติของแผ่นดินไหว เทคนิคในการหาตำแหน่ง ขนาด ความเข้มและกำหนดลักษณะเฉพาะของแผ่นดินไหว โดยใช้ข้อมูลจริงที่บันทึกจากโครงข่ายสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ภัยจากแผ่นดินไหว ผลกระทบ วิธีป้องกันและบรรเทาพิบัติภัยจากแผ่นดินไหวทั้งในท้องถิ่นและภูมิภาค

Earthquakes and Earthquake Hazards

Nature of earthquakes; techniques for finding location, magnitude, intensity and earthquakes characteristics using real earthquake data recorded from earthquake station networks; earthquake hazard; impact prevention and mitigation for local and regional earthquakes

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411131

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.ภาสกร ปนานนท์