01411487    การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม…

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน แผ่นดินไหว ธรณีวิทยา ธรณีโครงสร้าง ธรณีสัณฐาน และทรัพยากรดิน

Environmental Impact Assessment in Earth Sciences

Thai environmental law. Guidelines for Initial Environmental Examination (IEE), Environmental Impact Assessment (EIA) and public participation. Environmental impact assessment in geography, climate, surface water, groundwater, air quality, noise and vibration, earthquake, geology, structural geology, geomorphology and soil resources

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.อรรณพ หอมจันทร์