01411492    การใช้เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ 

การใช้เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักการ ส่วนประกอบ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิจัย

Scientific Research Instrumentation

Basic electronics, principles, components and applications of research instruments

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

อ.สรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์