01411497    สัมมนา

สัมมนา

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ในระดับปริญญาตรี

Seminar

Presentation and discussion on current interesting topics in Earth Sciences at the Bachelor’s Degree level

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ

เอกสารประกอบการเรียน

Course syllabus

การเขียนเอกสารอ้างอิง อ้างอิงจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์