01411221 อุตุนิยมวิทยาทั่วไป

อุตุนิยมวิทยาทั่วไป

โครงสร้าง ส่วนประกอบ พลังงาน และพฤติกรรมของบรรยากาศ กระบวนการพื้นฐาน การอธิบายปรากฏการณ์ทั่วไป และการหมุนเวียนของบรรยากาศ  มีการศึกษานอกสถานที่

General Meteorology

Structure, composition, energy and behavior of the atmosphere; fundamental processes, descriptions of the atmospheric activities; atmospheric circulation. Field trip required

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

อ.พงศกร จิวาภรณ์คุปต์

ดร.ภาณุ ตรัยเวช