01411231 ธรณีวิทยาโครงสร้าง

ธรณีวิทยาโครงสร้าง

ความเค้น ความเครียด พฤติกรรม และกลไกการแปรเปลี่ยนลักษณะของชั้นเปลือกโลก จุลลักษณะและโครงสร้างมหภาคของรอยคดโค้ง ริ้วขนาน รอยแยกและรอยเลื่อนของชั้นหินเปลือกโลก  เทคโทนิค  มีการศึกษานอกสถานที่

Structural Geology

Stress, strain, behavior and mechanism of the crustal rocks deformation; microfabric and macrostructure of foliation, joints and faults; tectonics. Field trip required

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411131

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์

อ.พงศกร จิวาภรณ์คุปต์