01411241 แร่และหิน

แร่และหิน

โครงสร้างของสสาร ความรู้เบื้องต้นผลึกศาสตร์ แร่วิทยา แร่ประกอบหิน ชนิดของหินเปลือกโลก

Minerals and Rocks

The structure of matter, introduction to crystallography, mineralogy, rock-forming minerals, types of crustal rocks

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ

ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์