01411447    เทคนิคทางเครื่องมืออัญมณี

เทคนิคทางเครื่องมืออัญมณี

หลักการใช้เครื่องมือทางอัญมณีวิทยา เทคนิคการใช้เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือขั้นสูง ยูวี-วิสิเบิล-เอ็นไออาร์ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ฟูเรียทรานสฟอร์มอินฟราเรด สเปกโตรมิเตอร์ รามานสเปกโตรสโคป  เพื่อการตรวจวิเคราะห์อัญมณี อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุง

Gemological Instrumentation Techniques

Principle of gemological instrumentation; basic and advanced gemologicalinstrumentation techniques, UV-Vis-NIR Spectrophotometer, Fourier TransformInfraredSpectrometer, Raman Spectroscope for gems identification; synthetic andtreated gemstones

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ

ดร.ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร